นายมีชัย วัชรโสตถิกุล | IFS Capital (Thailand)

นายมีชัย วัชรโสตถิกุล

  • หัวหน้าทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายมีชัย วัชรโสตถิกุล

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าทีมฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2552 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)