นายกำพล ดั่นเจริญ | IFS Capital (Thailand)

นายกำพล ดั่นเจริญ

  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ราชภัฏสวนสุนันทา
นายกำพล ดั่นเจริญ

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2554 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)