นางเพ็ญศรี เพชรทอง | IFS Capital (Thailand)

นางเพ็ญศรี เพชรทอง

  • หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีและผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การอบรม

  • Tranformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ปี 2564
  • บริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชี โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ปี 2564

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2550 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)