นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล | IFS Capital (Thailand)

นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล

  • ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ

การศึกษา

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด