นายปากน้ำ สาระกุล | IFS Capital (Thailand)

นายปากน้ำ สาระกุล

  • ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (B.B.A.) สาขาการบัญชีและการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)