นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ | IFS Capital (Thailand)

นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี
  • ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

การศึกษา

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Schiller International University, London, UK
  • ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

  • Company Secretary Program รุ่นที่ 66/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Tranformative Accounting ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ปี 2564
  • บริหารจัดการความเสี่ยงของระบบงานด้านบัญชี โดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ปี 2564

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินและการบัญชี และเลขานุการบริษัท บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2540 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด