ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
09 พ.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

19 เม.ย. 2555

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

23 มี.ค. 2555

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

22 ก.พ. 2555

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ และการพิจารณาปันผล (แก้ไข PDF)

22 ก.พ. 2555

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

22 ก.พ. 2555

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ และการพิจารณาปันผล

22 ก.พ. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

08 พ.ย. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

10 ส.ค. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

11 พ.ค. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

29 เม.ย. 2554

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

07 เม.ย. 2554

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท