ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
23 ก.พ. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

23 ก.พ. 2554

ชี้แจงผลการดำเนินงาน

23 ก.พ. 2554

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด

10 ก.พ. 2554

แจ้งการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

26 ม.ค. 2554

แจ้งการลาออกของผู้บริหาร

06 ม.ค. 2554

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

04 พ.ย. 2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

11 ส.ค. 2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

11 ส.ค. 2553

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553

09 ส.ค. 2553

สรุปข้อสนเทศ : IFS (เพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นต่างด้าว)

06 ส.ค. 2553

สรุปข้อสนเทศ : IFS

06 ส.ค. 2553

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : IFS