ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
06 มี.ค. 2556

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

22 ก.พ. 2556

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2556 และการพิจารณาเงินปันผล

21 ก.พ. 2556

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

21 ก.พ. 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

21 ก.พ. 2556

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

21 ก.พ. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

28 ม.ค. 2556

แจ้งการลาออกของกรรมการ

08 พ.ย. 2555

ชี่แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

08 พ.ย. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

07 ส.ค. 2555

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

07 ส.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

09 พ.ค. 2555

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555