ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
29 เม.ย. 2554

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

07 เม.ย. 2554

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

02 เม.ย. 2554

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถึอหุ้นประจำปี 2554

23 ก.พ. 2554

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

23 ก.พ. 2554

ชี้แจงผลการดำเนินงาน

23 ก.พ. 2554

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด

10 ก.พ. 2554

แจ้งการแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

26 ม.ค. 2554

แจ้งการลาออกของผู้บริหาร

06 ม.ค. 2554

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

04 พ.ย. 2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

11 ส.ค. 2553

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)

11 ส.ค. 2553

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2553