ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
21 ก.พ. 2556

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

21 ก.พ. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

28 ม.ค. 2556

แจ้งการลาออกของกรรมการ

08 พ.ย. 2555

ชี่แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

08 พ.ย. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

07 ส.ค. 2555

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

07 ส.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

09 พ.ค. 2555

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

09 พ.ค. 2555

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

19 เม.ย. 2555

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

23 มี.ค. 2555

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

22 ก.พ. 2555

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ และการพิจารณาปันผล (แก้ไข PDF)