ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
20 ม.ค. 2557

แจ้งการลาออกของกรรมการ

04 พ.ย. 2556

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

04 พ.ย. 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

04 พ.ย. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

05 ส.ค. 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

05 ส.ค. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 พ.ค. 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

08 พ.ค. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

19 เม.ย. 2556

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

15 มี.ค. 2556

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

06 มี.ค. 2556

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

22 ก.พ. 2556

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2556 และการพิจารณาเงินปันผล