ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
08 พ.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

25 เม.ย. 2557

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

08 เม.ย. 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

25 มี.ค. 2557

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 ก.พ. 2557

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2557 และการพิจารณาเงินปันผล

21 ก.พ. 2557

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

21 ก.พ. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

20 ม.ค. 2557

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

20 ม.ค. 2557

แจ้งการลาออกของกรรมการ

04 พ.ย. 2556

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

04 พ.ย. 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

04 พ.ย. 2556

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)