ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
16 ก.พ. 2558

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

16 ก.พ. 2558

แจ้งการลาออกกรรมการ

16 ก.พ. 2558

ชื้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

16 ก.พ. 2558

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2558 และการพิจารณาเงินปันผล

16 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

06 พ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

01 ต.ค. 2557

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือตั้งเป็นกรรมการ

07 ส.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 พ.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

25 เม.ย. 2557

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

08 เม.ย. 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

25 มี.ค. 2557

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท