ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
16 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

06 พ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

01 ต.ค. 2557

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือตั้งเป็นกรรมการ

07 ส.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

08 พ.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

25 เม.ย. 2557

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

08 เม.ย. 2557

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

25 มี.ค. 2557

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

21 ก.พ. 2557

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2557 และการพิจารณาเงินปันผล

21 ก.พ. 2557

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

21 ก.พ. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

20 ม.ค. 2557

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ