ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
21 เม.ย. 2558

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

20 มี.ค. 2558

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท

17 ก.พ. 2558

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2558 และการพิจารณาเงินปันผล

17 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

16 ก.พ. 2558

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

16 ก.พ. 2558

แจ้งการลาออกกรรมการ

16 ก.พ. 2558

ชื้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557

16 ก.พ. 2558

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ปี 2558 และการพิจารณาเงินปันผล

16 ก.พ. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

06 พ.ย. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

01 ต.ค. 2557

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือตั้งเป็นกรรมการ

07 ส.ค. 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)