ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ | IFS Capital (Thailand)
21 ก.พ. 2567

แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาการให้เช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

21 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

21 ก.พ. 2567

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 และการจ่ายเงินปันผล

08 พ.ย. 2566

แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัทเนื่องจากเกษียณอายุ และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงินและเลขานุการบริษัท

08 พ.ย. 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

08 พ.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

21 ก.ย. 2566

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

08 ส.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พ.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

28 เม.ย. 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

20 เม.ย. 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1

18 เม.ย. 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น