ประเด็นด้านสังคม | IFS Capital (Thailand)

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

พนักงานของบริษัท เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปรียบเสมือนการพัฒนาบริษัทให้เติบโตก้าวหน้าไปได้ โดยบริษัทมุ่งเน้นฝึกอบรมและประเมินผลการพัฒนาทักษะต่างๆ ของพนักงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะต่อความยั่งยืน ดังนี้​