บทนำ

ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของธุรกิจไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจของบริษัทมิได้เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น เรายังคำนึงถึงการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอีกด้วย

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 ของบริษัท นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท ให้ได้รับทราบถึงแนวนโยบาย กลยุทธ์และประเด็นความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562 ของบริษัท เป็นการสะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการวางนโยบายของบริษัทในครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายที่วางไว้จะประสบผลสำเร็จ

เอกสารดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด