ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม | IFS Capital (Thailand)

การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่บริษัทก็ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องด้วยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผ่านการสื่อสารและรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประหยัดน้ำ การประหยัดไฟ เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมช่วยกันในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2563 บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องดังต่อไปนี้

ไฟล์ดาวน์โหลด

นโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
การปรับปรุงระบบการดำเนินงานและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อลดจำนวนการใช้กระดาษ
โครงการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อลดผลกระทบจากคาร์บอนที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ (carbon footprint)
การส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลแทนการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
มีการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้าและการใช้น้ำรวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอย่างคุ้มค่า
สนับสนุนให้มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม