คำถาม-คำตอบ

 1. Qค่าบริการแฟคเตอริ่งคิดอย่างไร ?

  A

  อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับยอดขายของธุรกิจ มูลค่าเฉลี่ยของใบอินวอยซ์ คุณภาพของลูกหนี้การค้า และเครดิตเทอมที่ระบุไว้ในใบอินวอยซ์ ค่าบริการประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ (factoring charge) – จะคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าในใบอินวอยซ์ ค่า ธรรมเนียมนี้ได้รวมถึงบริการจัดทำใบแจ้งบัญชีลูกหนี้การค้า บริการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า การบริหารหนี้ทางการค้ารวมถึงการตรวจสอบเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วย
  • ค่าธรรมเนียมการชำระเบื้องต้น (ดอกเบี้ย) – อัตราดอกเบี้ยจะคิดจากจำนวนเงินสดที่ได้โอนเข้าบัญชีของบริษัทท่านเมื่อครั้งที่นำใบอินวอยซ์มาให้ IFS โดยคิดในอัตราที่เพิ่มจากดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (minimum overdraft rate) ของ IFS
 2. Qแฟคเตอริ่งดำเนินการอย่างไร ?

  A

  หลังจากบริษัทท่านได้ส่งสินค้าให้กับลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งใบอินวอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของและ/หรือใบวางบิล(ถ้ามี) มายัง IFS เพื่อที่ท่านจะได้รับเงินสดสูงสุดอาจจะถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าในใบอินวอยซ์จากเราภายใน 1 วันทำการ และหลังจากนั้น IFS จะเป็นผู้ส่งใบแจ้งยอดบัญชีลูกหนี้การค้า (Customers Ageing Report) และรายงานการเก็บเงิน

  (Customers Statement) ให้แก่ท่านทุกเดือน ใบแจ้งยอดบัญชีนี้จะถูกจัดส่งไปยังลูกหนี้การค้าของท่านเป็นประจำทุกเดือนเช่นกัน และลูกหนี้การค้าจะชำระเงินโดยตรงกับ IFS โดยพนักงานเก็บเงินของ IFS จะเป็นผู้ไปรับ

 3. Qธุรกิจใดบ้างที่ใช้บริการแฟคเตอริ่ง ?

  A

  บริการแฟคเตอริ่งสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทที่มีการขายเชื่อให้กับลูกหนี้การค้า สินค้าและบริการ อาทิเช่น อาหารกระป๋อง สิ่งทอและเสื้อผ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง โฆษณาและบริการซ่อมบำรุงรักษาเรือ แฟคเตอริ่งจะให้ประโยชน์อย่างมากกับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการขยายธุรกิจ

 4. Qลิสซิ่งคืออะไร ?

  A

  ลิสซิ่ง หมายถึง การเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ในการทำสัญญาระหว่างผู้ให้เช่า คือ IFS กับผู้เช่า คือ ผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นๆ โดยผู้เช่าเป็นผู้เลือกทรัพย์สินจากผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย และผู้ให้เช่า จะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ตลอดอายุของสัญญาเช่า ส่วนผู้เช่าจะเป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆ เมื่อครบสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถซื้อทรัพย์สินนั้นจากผู้ให้เช่าในราคาถูกเป็นพิเศษ ตามแต่จะตกลงกัน หรือต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินนั้นในอัตราเช่า ที่ต่ำกว่าการเช่าครั้งแรก