คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wagner College, New York, USA
 • Director Certification Program รุ่นที่ 9/2001 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 15/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy (CMA 10/2010)- สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Successful Formulation & Execution the Strategy รุ่นที่ 6/2010 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 - สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 - สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ เอ็มบีเค
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Abilene Christian University Dallas, Texas, USA.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy Leadership Program
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executives สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 5/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management of Bankers Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทถิรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจุไรรัตน์ ปันยารชุน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายตัน เล เยน

กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Royal Holloway College, University of London, UK
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาการจัดการ University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 65/2007 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาว ฉวน หยี่ เฉียน

กรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโท ด้านกฎหมาย National University of Singapore
 • CFA Chaterholder
 • Graduate Diploma in Compliance, International Compliance Association

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่ม บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (มาเลเซีย)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี.ที ไอเอฟเอส แคปปิตอล (อินโดนีเซีย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แฟคเตอร์ (มาเลเซีย)
2552 - 2559 กรรมการ ECICS Limited (Singapore)