ผู้บริหารของบริษัท

นายตัน เล เยน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายปากน้ำ สาระกุล

ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล

ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เพชรทอง

หัวหน้า – ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายกำพล ดั่นเจริญ

หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายยุทธชัย ศิริพรรณพงศ์

หัวหน้า - ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ บุคคลและธุรการ

นางณัฐสรัญ พุ่มพิเชฏฐ์

หัวหน้า - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1

นายมีชัย วัชรโสตถิกุล

หัวหน้า - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2