ผู้บริหารของบริษัท

นายตัน เล เยน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา / การอบรม

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Royal Holloway College, University of London, UK
  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาการจัดการ University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
  • Director Accreditation Program รุ่นที่ 65/2007 - สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายปากน้ำ สาระกุล

ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวขวัญใจ แซ่ไหล

ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เพชรทอง

หัวหน้า – ฝ่ายการเงินและบัญชี

นายกำพล ดั่นเจริญ

หัวหน้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายยุทธชัย ศิริพรรณพงศ์

หัวหน้า - ฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ บุคคลและธุรการ

นางณัฐสรัญ พุ่มพิเชฏฐ์

หัวหน้า - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1

นายมีชัย วัชรโสตถิกุล

หัวหน้า - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2