คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา

นายนิพัทธ์ จำรูญรัตน์

กรรมการ
และประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Pitman College, UK
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สต๊อคเวลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2550-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2512-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์คอร์น (1983) จำกัด

คุณจุไรรัตน์ ปันยารชุน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Abilene Christian University Dallas, Texas, USA.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy Leadership Program
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executives สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 5/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management of Bankers Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทถิรไทย จำกัด (มหาชน)

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาเอก International Management Walden University, Naple, Florida, USA.
 • Understanding the Fundamental of Financial Statements Program รุ่นที่ 7/2007 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 14/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program รุ่นที่ 10/2005 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 48/2005 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550-ปัจจุบัน รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
2544-2558 กรรมการบริหาร คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
2550-2557 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นาย ตัน ไห่ เหล็ง ยูจีน

ประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาตรีสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์), National University of Singapore, Singapore

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พี.ที ไอเอฟเอส แคปปิตอล (อินโดนีเซีย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (มาเลเซีย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แฟคเตอร์ (มาเลเซีย)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการบริหาร บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Capital Assets Private Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Capital Intellectual Property Private Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Ventures Private Limited
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ IFS Ventures 2 Limited
2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (ฮ่องกง)