คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์

กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Abilene Christian University Dallas, Texas, USA.
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 3/2011 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy Leadership Program
 • Politics and Governance in Democratic Systems for Executives - สถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28/2003 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of The Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 5/2008 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management of Bankers, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

ตำแหน่งปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุธโส สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wagner College, New York, USA
 • Director Certification Program รุ่นที่ 9/2001 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 15/2006 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Capital Market Academy(CMA 10/2010) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • Successful Formulation & Execution the Strategy รุ่นที่ 6/2010 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับ สูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 - สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 - สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่11

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ เอ็มบีเค
2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)

คุณจุไรรัตน์ ปันยารชุน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษา / การอบรม

 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (41/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (Tepcot)
 • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจและการลงทุน สถาบันวิทยาการ ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2547 - 2559 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
2554 - 2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)