สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร / Position Apply *
บาท
คำนำหน้า / Title *
ชื่อ - นามสกุล *
Full Name in English
วันเดือนปี เกิด (Date of Birth) *
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
(Present Address) *
อีเมล์ *
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) *
สัญชาติ
(Nationality)
Resume (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4MB.) -- PDF, DOC หรือ DOCX