ประวัติบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) ก่อตั้งเมื่อปี 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีชื่อเดิมเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินครบวงจร

ปี 2550 กลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท อยุธยาอินเตอร์เนชั่นแนล แฟคเตอร์ส จำกัด จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (IFS) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการเงินแบบเต็มรูปแบบ ต่อมาได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อใหม่ว่า บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IFS) มีทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทไอเอฟเอส

กลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส เป็นกลุ่มที่เชี่ยวชาญในธุรกิจทางด้านการเงิน อันได้แก่ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น (แฟคเตอริ่ง, ลีสซิ่ง, เช่าซื้อ), การประกันสินเชื่อ, การออกหุ้นกู้ และธุรกิจเงินร่วมลงทุน.

โดยกลุ่มบริษัท ไอเอฟเอส ประกอบไปด้วยหลายบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ไทยและมาเลเซีย บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์) เป็น บริษัทโฮลดิ้ง เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2530 โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2536

ปัจจุบัน บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จำกัด (สิงคโปร์) มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 120.97 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์และมีสินทรัพย์รวม 393.44 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ (31 ธ.ค. 2551)

โครงสร้างกลุ่มบริษัทไอเอฟเอส